1- برگزاری جلسات مصاحبه استخدامی
2- استخدام و آموزش کارکنان و مدیران
3- تعیین حقوق کارکنان
4- تهیه و تدوین سیاست های تشویقی و تنبیهی
5- تهیه و تدوین شرح و ظایف شغلی
6- تعیین ساعات کاری و استراحت و سیاست های مرتبط
7- بیمه و مسائل رفاهی کارکنان